Werkwijze

Matchen

Intake
In het kennismakingsgesprek maken we een inventarisatie van jou als communicatieprofessional. Wie ben je? Wat kun je? Wat zijn je wensen en je dromen? Naast een algemene kennismaking wil ik graag van je weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen (dus ook waar je niet goed in bent en wat je niet leuk vindt). Ook wil ik graag weten welke communicatiemodaliteiten je het meeste aanspreken en wat jouw visie op communicatie is, kortom wat voor communicatieprofessional ben jij eigenlijk.

Tarieven
Het intakegesprek is gratis.

Coachen

Gesprekken
Na onze kennismaking (die eigenlijk al heeft plaatsgevonden) proberen we de coachvraag helder te krijgen, geef ik aan wat je wel en niet van mij als coach kan verwachten en bekijken we de verschillende mogelijkheden van de duur en de frequentie van een coachtraject. Belangrijk voor ons beiden is, dat er dan een ‘klik’ ontstaat: jij denkt “met hem wil ik wel in zee gaan” en ik als coach heb de indruk dat jij echt gemotiveerd bent om iets aan je situatie te veranderen; als dat zo is, maken we afspraken voor het vervolg.

Intake
In het eerste gesprek bespreken we samen of we bij elkaar passen en bepalen we de doelstelling van het begeleidingstraject. In dit gesprek bekijken we of er een klik is, of er wederzijds vertrouwen en mogelijkheden zijn. Vervolgens bekijken we op welke wijze het traject ingezet wordt.
Coaches zijn mensen die niet zoveel vertellen. Ze luisteren meer, en stellen vragen. Ik ben in staat om alternatieven te bedenken en opties aan te geven. Door open vragen te stellen zorg ik er voor dat jij aan het woord komt over de situatie zoals jij die beleeft.

Plan van aanpak
Ik hanteer een acht stappenplan, een plan dat je zou maken om een reis te ondernemen. Je begint met de kaart: waar gaan we naartoe, en waar zijn we nu. Dan bekijken we de verschillende routes om op de bestemming te geraken. Tenslotte kies jij er één uit, en zorg je ervoor dat je motivatie om de reis te ondernemen in orde is, en dat je voorbereid bent op alle condities en obstakels.

Inventarisatie
Een belangrijke stap is de inventarisatie. Wie ben je? Wat kun je? Wat zijn je wensen en je dromen? Deze fase is er enerzijds op gericht om na te gaan wat er eigenlijk aan de hand is en anderzijds een aantal onderwerpen aan de orde te stellen die steeds in de vervolggesprekken terug zullen komen. Naast een algemene kennismaking wil ik graag van je weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen (dus ook andersom). Ook wil ik graag weten welke communicatiemodaliteiten je het meeste aanspreken en wat jouw visie op communicatie is, kortom wat voor communicatie professional ben jij eigenlijk.

Actuele situatie
Dan volgt het verkennen van de actuele situatie. Het gaat er in deze fase om het gespreksthema te doorgronden en aan te scherpen. Mijn rol als coach is jou te stimuleren tot zelfevaluatie en analyse van concrete voorbeelden. Belangrijk is de rode draad vast te houden en irrelevante zijpaden tijdig af te sluiten. Deze stap is het vaststellen van het doel, zowel voor de langere termijn (het thema of de thema’s die de gecoachte inbrengt als centraal thema voor het coachtraject) als voor de bijeenkomst op zich (wat moet de coachsessie concreet opleveren?). Het doel dient te voldoen aan de SMART-vereisten: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Deze stap is gericht op het creëren van je bewustwording en op het duidelijk krijgen van de situatie waarin je zit.

Gewenste situatie
Als we duidelijk hebben in welke situatie je je bevindt is het zinvol om na te gaan welke opties je zelf ziet om je situatie te veranderen. Het gaat er nog om dat jij een keuze maakt en gestimuleerd wordt om na te denken over mogelijke oplossingen. Je kunt dit zien als een vorm van brainstormen: jij komt met ideeën, suggesties en oplossingen.
De vervolgstap is het genereren van ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. De kunst is een creatief denkproces op gang te brengen en – niet gehinderd door censuur of voorwaarden voor uitvoerbaarheid – vrijuit te brainstormen. De coach bevordert het creatieve denkproces bij de gecoachte, structureert de output (bijvoorbeeld door dingen op te schrijven) en draagt eventueel ook zelf ideeën aan.

Duur
De duur van het coachtraject is afhankelijk van de coachvraag. Uiteraard zullen we regelmatig de vorderingen tussentijds evalueren en zo nodig de duur van het traject bijstellen.

Locaties
De gesprekken vinden in principe bij mij of bij jou thuis plaats. Daarnaast ga ik – uiteraard in overleg – graag met jou naar heel diverse locaties om vanuit een heel andere ruimtebeleving te ervaren in hoeverre je jezelf de ruimte geeft om te veranderen en hoe je die ruimte kan benutten.

Tarieven
Het intakegesprek is gratis. Mijn tarief is marktconform. Betaling geschiedt contant na elke sessie of vooraf en binnen 14 dagen na de factuurdatum.
Voor in-company coaching en workshops maak ik graag een afspraak voor een offerte op maat (alle tarieven excl. 21% BTW, maar incl. reis- en verblijfkosten).

Code
Ik ga het contact aan vanuit een houding van respect en acceptatie van de persoon tegenover me. Uiteraard behandel ik alles wat zich in de relatie coach – gecoachte afspeelt met de grootste vertrouwelijkheid. Wanneer ik het vermoeden heb dat je hulpvraag buiten mijn competentie ligt, zal ik je doorverwijzen naar een deskundige met een expertise die beter bij het voorliggende probleem past.