Jan Boon Communicatie

brengt mensen samen


Jan Boon Communicatie
Jan Boon Communicatie

Nicolaas Beetsstr. 22
9636 GJ ZUIDBROEK

0598 850 556
06 11 86 20 01

Facebook LinkedIn Twitter Wordpress

Bonen doppen Bonen in de pot Bonen weken
Vraag Aanbod Meld je aan voor de nieuwsbrief

Coachen - werkwijze:

Gesprekken

Na onze kennismaking (die eigenlijk al heeft plaatsgevonden) volgt het intakegesprek; daarin proberen we de coachvraag helder te krijgen, geef ik aan wat je wel en niet van mij als coach kan verwachten en bekijken we de verschillende mogelijkheden van de duur en de frequentie van een coachtraject. Belangrijk voor ons beiden is, dat er dan een 'klick' ontstaat: jij denkt "met hem wil ik wel in zee gaan" en ik als coach heb de indruk dat jij echt gemotiveerd bent om iets aan je situatie te veranderen; als dat zo is, maken we afspraken voor het vervolg.

Duur

De duur van het coachtraject is afhankelijk van de coachvraag. Uiteraard zullen we regelmatig de vorderingen tussentijds evalueren en zonodig de duur van het traject bijstellen.

Locaties

De gesprekken vinden in principe bij mij thuis plaats. Daarnaast ga ik - uiteraard in overleg - graag met jou naar heel diverse locaties om vanuit een heel andere ruimtebeleving te ervaren in hoeverre je jezelf de ruimte geeft om te veranderen en hoe je die ruimte kan benutten.

Tarieven

Het intakegesprek is gratis. Mijn tarief is marktconform. Betaling geschiedt contant na elke sessie of vooraf en binnen 14 dagen na de factuurdatum.

Voor in-company coaching en workshops maak ik graag een afspraak voor een offerte op maat (alle tarieven excl. 21% BTW, maar incl. reis- en verblijfkosten).

Code

Ik ga het contact aan vanuit een houding van respect en acceptatie van de persoon tegenover me. Uiteraard behandel ik alles wat zich in de relatie coach - gecoachte afspeelt met de grootste vertrouwelijkheid. Wanneer ik het vermoeden heb dat je hulpvraag buiten mijn competentie ligt, zal ik je doorverwijzen naar een behandelaar met een expertise die beter bij het voorliggende probleem past.

Intake

In het eerste gesprek bespreken we samen of de vraag we bij elkaar passen en bepalen we de doelstelling van het begeleidingstraject. In dit gesprek bekijken we of er een klick is, of er wederzijds vertrouwen en mogelijkheden zijn. Vervolgens bekijken we op welke wijze het traject ingezet wordt.

Goede coaches zijn mensen die niet zoveel vertellen. Ze luisteren meer, en stellen vragen. Ik ben in staat om alternatieven te bedenken, opties aan te geven. Door open vragen te stellen zorg ik er voor dat jij aan het woord komt over de situatie zoals jij die beleeft.

Plan van aanpak

Ieder gesprek start met de vraag waarom het gesprek überhaupt gevoerd wordt. Een duidelijke doelstelling is noodzakelijk om richting te geven aan het gesprek en aan het eind het resultaat te kunnen meten. In acht stappen komen we uiteindelijk tot een persoonlijk ontwikkelingprogramma en tot een organisatieontwikkelingsplan.

Ik hanteer een acht stappenplan, een plan dat je zou maken om een reis te ondernemen. Je begint met de kaart: waar gaan we naartoe, en waar zijn we nu. Dan bekijken we de verschillende routes om op de bestemming te geraken. Tenslotte kies jij er één uit, en zorg je ervoor dat je motivatie om de reis te ondernemen in orde is, en dat je voorbereid bent op alle condities en obstakels.

Inventarisatie

Een belangrijke stap is de inventarisatie. Wie ben je? Wat kun je? Wat zijn je wensen en je dromen? Deze fase is er enerzijds op gericht om na te gaan wat er eigenlijk aan de hand is en anderzijds een aantal onderwerpen aan de orde te stellen die steeds in de vervolggesprekken terug zullen komen. Naast een algemene kennismaking wil ik graag van je weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen (dus ook andersom). Ook wil ik graag weten welke communicatiemodaliteiten je het meeste aanspreken en wat jouw visie op communicatie is, kortom wat voor communicatie professional ben jij eigenlijk.

Doelstelling

Dan stellen we het doel vast, zowel voor de langere termijn (het thema of de thema's die de gecoachte inbrengt als centraal thema voor het coachtraject) als voor de bijeenkomst op zich (wat moet de coachsessie concreet opleveren?). Het doel dient te voldoen aan de SMART-vereisten: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Actuele situatie

Dan volgt het verkennen van de actuele situatie. Het gaat er in deze fase om het gespreksthema te doorgronden en aan te scherpen. Mijn rol als coach is jou te stimuleren tot zelfevaluatie en analyse van concrete voorbeelden. Belangrijk is de rode draad vast te houden en irrelevante zijpaden tijdig af te sluiten. Deze stap is het vaststellen van het doel, zowel voor de langere termijn (het thema of de thema's die de gecoachte inbrengt als centraal thema voor het coachtraject) als voor de bijeenkomst op zich (wat moet de coachsessie concreet opleveren?). Het doel dient te voldoen aan de SMART-vereisten: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Deze stap is gericht op het creëren van je bewustwording en op het duidelijk krijgen van de situatie waarin je zit.

Gewenste situatie

Als we duidelijk hebben in welke situatie je je bevindt is het zinvol om na te gaan welke opties je zelf ziet om je situatie te veranderen. Het gaat er nog om dat jij een keuze maakt en gestimuleerd wordt om na te denken over mogelijke oplossingen. Je kunt dit zien als een vorm van brainstormen: jij komt met ideeën, suggesties en oplossingen.

De vervolgstap is het genereren van ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. De kunst is een creatief denkproces op gang te brengen en - niet gehinderd door censuur of voorwaarden voor uitvoerbaarheid - vrijuit te brainstormen. De coach bevordert het creatieve denkproces bij de gecoachte, structureert de output (bijvoorbeeld door dingen op te schrijven) en draagt eventueel ook zelf ideeën aan.

Opties verkennen: hoe komen we bij het doel, welke mogelijkheden zijn er

Vervolgens komen we in de fase waarin mogelijke optie aan de orde komen. Zal de gecoachte weerhouden waar deze zich volledig voor wil inzetten? Deze stap wordt afgesloten met een duidelijk actieplan over wie, wat binnen welk tijdsbestek gaat doen. Deze stap is dat we samen nagaan wat je gaat doen. Samen gaan we per optie na welke gevolgen dit heeft.

Conclusies – acties – groei: POP

Het kan handig zijn om hierbij gebruik te maken van de SMART-criteria. Door deze criteria worden de afspraken met jou zo scherp mogelijk. Mijn ervaring is dat het vaak verstandig is om de afspraken op papier vast te leggen.

shake hands